Zapytanie ofertowe wykonawca usługi sprzątania w żłobku w Krakowie, przy ul. Wysłouchów 22a/2

C:\Users\HP\OneDrive\Documents\Gosia\Pozytywne inicjatywy\logo_wzory\3loga.jpg

ZAPYTANIE OFERTOWE

Rozeznanie rynku 

z dnia 22.07.2019

Fundacja Pozytywne Inicjatywy w związku z  poszukiwaniem wykonawcy usługi sprzątania w żłobku w Krakowie, przy ul. Wysłouchów 22a/2, w celu rozeznania rynku zaprasza do złożenia oferty cenowej wg. specyfikacji zawartej w niniejszym zapytaniu. 

Rozeznanie rynku prowadzone zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Zamówienie w ramach projektu nr RPMP.08.05.00-12-0222/16-00 pt. Pozytywne żłobki w Małopolsce” stanowiące przedmiot niniejszego postępowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oś priorytetowa: VIII. Rynek pracy

Działanie: 8.5. Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z życiem prywatnym

Nazwa zamawiającego

Fundacja Pozytywne Inicjatywy

ul. Przebendowskiego 12

84-100 Puck

NIP: 5871698532

REGON: 221581359

Termin składania ofert

26 lipca 2019 roku

Miejsce i sposób składania ofert

W formie elektronicznej w postaci podpisanego skanu na adres m.tomaszewska@pozytywneinicjatywy.pl

Osoba do kontaktu oraz nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Małgorzata Tomaszewska tel. +48 538 237 213; m.tomaszewska@pozytywneinicjatywy.pl

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi sprzątania w żłobku przy ul. Wysłouchów 22a/2 w Krakowie przez okres od 01.08.2019 roku do 31.08.2019 roku. 

Usługa sprzątania polegać będzie na czynnościach wykonywanych w dni robocze, w godzinach od 15-18.00, w sposób sprawny, dokładny i terminowy, z zastosowaniem urządzeń, materiałów i środków o działaniu nie niszczącym czyszczonych powierzchni i elementów wyposażenia.

Środki czystości udostępni zamawiający.

Kompleksowa usługa sprzątania żłobka obejmuje powierzchnię ok. 700 m2 (podłoga pokryta wykładziną pcv, dywanową oraz płytkami), w tym: zaplecze socjalne, kuchnia, 6 sal zabaw, 2 sypialnie, szatnia, toaleta dziecięca, toaleta dla personelu.

Szczegóły zamówienia:

Mycie i czyszczenie posadzek pokrytych wykładziną pcv oraz płytkami.

Mycie okien, szklanych drzwi. 

Mycie ścian pokrytych kafelkami, drzwi, mebli, toalet, kuchni, zaplecza socjalnego.

Utrzymanie czystości na podległym terenie.

Kod CPV: 90910000-9 Usługi sprzątania

Dodatkowe informacje.

5.1. Prace będą wykonywane w dni robocze oraz dni wolne od pracy wg wcześniej ustalonego harmonogramu prac.

5.2. Wykonawca powinien posiadać doświadczenie w realizacji zadań o charakterze i złożoności robót stanowiących przedmiot zamówienia.

Termin i miejsce wykonania zamówienia (realizacji umowy)

6.1. Planowany termin wykonania zamówienia zostanie ustalony po wyborze oferty z wykonawcą zamówienia.

6.2. Za termin wykonania zamówienia uznaje się termin podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego z wykonanych prac 

 Opis sposobu przygotowania oferty

7.1. Oferta wraz z niezbędnymi załącznikami powinna być złożona w formie pisemnej za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście na adres: Fundacji Pozytywne Inicjatywy ul. Przebendowskiego 12, 84-100 Puck od pn. do pt. w godzinach od 9.00 do 16.00 formie papierowej lub formie elektronicznej  w postaci podpisanego skanu na adres m.tomaszewska@pozytywneinicjatywy.pl gdzie w tytule wiadomości powinien być zapis „Oferta na wykonanie usługi sprzątania”

7.2. Oferta musi zawierać następujące informacje: 

 – pełną nazwę, adres lub siedzibę Oferenta

 – cenę netto, 

 – wskazanie czy wykonawcą będzie osoba fizyczna lub firma.

7.3. Cena w złożonej ofercie nie powinna być niższa od minimalnej stawki godzinowej określonej w znowelizowanej Ustawie z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. Nr 200, poz. 1679 z poźn. zm tj. 13 zł brutto w 2017 roku

7.4. Oferta musi zawierać załączniki: Oświadczenie o braku przesłanek do wykluczenia z postępowania (załącznik nr 1) oraz oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2), formularz oferty (załącznik nr 3).

7.5. Cena musi uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności oraz zawierać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia określone w pkt. 4 niniejszego zamówienia.

 Warunki unieważnienia postępowania

Fundacja Pozytywne Inicjatywy zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadku niespodziewanych okoliczności mających wpływ na realizację projektu (w szczególności harmonogramu działań) podając przy tym przyczynę tego unieważnienia.

Informacja o wykluczeniu

Z udziału w postępowaniu wyłączone są osoby, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegających w szczególności na: 

  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
  2. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji, 
  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 
  4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
  5. pozostawaniu z wykonawcą w stosunku prawnym lub faktycznym mogącym budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności stron tego stosunku.

W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i podpisania stosownego oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 1 do formularza ofertowego. Oferenci, którzy nie podpiszą ww. oświadczenia zostaną odrzuceni.

 Dodatkowe informacje

Zapłata za zrealizowaną usługę nastąpi na podstawie prawidłowo sporządzonego przez Wykonawcę rachunku/faktury, maksymalnie w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu poprawnie sporządzonego rachunku/faktury, z takim zastrzeżeniem, że wystawienie rachunku nastąpi po podpisaniu protokołu odbioru/protokołu zdawczo-odbiorczego, dokumentującego zakończenie realizacji przedmiotu danego zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przez Zamawiającego do wysokości faktycznych strat jakie poniósł Zamawiający na skutek działania lub zaniechania Wykonawcy oraz pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez Zamawiającego w związku z tymi działaniami lub zaniechaniami.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymane od Oferentów oferty nie powodują powstania żadnych zobowiązań pomiędzy stronami zapytania.

O ewentualnym wybraniu oferty oferent zostanie poinformowany drogą mailową/telefoniczną.