Zlecenie usługi szkoleniowej, kurs „Rejestratorka medyczna z obsługą programu Serum” 100h

Na potrzeby projektu pn: „System aktywizacji społeczno-zawodowej w powiecie puckim – AKTYWATOR” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej 6 Integracja, Działanie 6.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 6.1.1 Aktywizacja społeczno- zawodowa – mechanizm ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, zlecono zamówienie usługi przeprowadzenia kursu zewnętrznego „Rejestratorka medyczna z obsługą programu Serum” 100 godzin zegarowych dla uczestników projektu zgodnie z zadaniami w projekcie. Trener przeprowadzi zajęcia grupowe (ok. 6 osób) dla uczestników projektu w ramach zadania:
Zadanie 2. Poz. 10 Szkolenia/kursy zewnętrzne zakończone egzaminem, podnoszące kwalifikacje zawodowe – 100 godzin zegarowych.
Uczestnikami w projekcie są osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, bezrobotne, bierne zawodowo, w tym osoby niepełnosprawne.

Zapytanie ofertowe:
userfiles/Zapytanie ofertowe Rrejestratorka medyczna zobsługą programu Serum 13_12_2018.pdf


W związku z zapytaniem ofertowym z dnia 13.12.2018r. wpłynęły 2 oferty. W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego wyłoniono firmę O.K. Ośrodek Kursów, ul. Sobieskiego 217, 84-200 Wejherowo, oferującą cenę za szkolenie zawodowe w kwocie: 10900,00 zł
userfiles/protokół wyboru oferty_Rejestratorka medyczna.pdf