Pozytywne przedszkola Pomorza

Projekt „Pozytywne Przedszkola Pomorza” był realizowany przez Fundację Pozytywne Inicjatywy w partnerstwie z Miastem Gdańsk i Uniwersytetem Gdańskim  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,Działanie 3.1. edukacja przedszkolna.
Celem projektu było zwiększenie liczy trwałych miejsc edukacji przedszkolnej oraz poprawa jakości edukacji ogólnej i przedszkolnej.
Realizacja Projektu: 01.12.2016 r. – 31.08.2019 r.

Projekt skierowany był do dzieci w wieku od 3 do 6 lat i ich rodziców oraz nauczycieli.

W projekcie przewidziano wsparcie dla 4 nowoutworzonych przedszkoli w Gdańsku: 
a. Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 1 przy ul. Jana Kilińskiego 5A,
b. Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 2 przy ul. Łąkowa 60B,
c. Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 3 przy ul. Trakt Św. Wojciecha 143,
d. Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 4 przy ul. Świętokrzyska 143,
oraz dla 3 istniejących przedszkoli:
Przedszkole „Pozytywka” przy Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku, ul. Okopowa 21/27,
Niepubliczne Przedszkole Radosna Przystań w Swarzewie, ul. Ks. Pronobisa 6,
Niepubliczne Przedszkole Małe Morze w Pucku, ul. Lipowa 3.

Zadania realizowane w projekcie:

Zadanie 1 Utworzenie placówek przedszkolnych.
W projekcie utworzone zostały 4 nowe placówki przedszkolne w Gdańsku:
a. Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 1 w Gdańsku, przy ul. Jana Kilińskiego 5A,
b. Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 2 w Gdańsku, przy ul. Łąkowa 60B,
c. Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 3 w Gdańsku, przy ul. Trakt Św. Wojciecha 143,
d. Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 4 w Gdańsku, przy ul. Świętokrzyska 143.
W ramach wyżej wymienionych placówek powstało 850 nowych miejsc wychowania przedszkolnego.
Fundacja Pozytywne Inicjatywy jest organem prowadzącym przedszkola. Przedszkola prowadzone są w oparciu o regulamin organizacyjny oraz statut.

Zadanie 2 Funkcjonowanie nowoutworzonych placówek.

Rekrutacja dzieci do projektu, które uczęszczały do nowoutworzonych placówek odbywała się zgodnie Zarządzeniami Prezydenta Miasta Gdańska obowiązującymi w poszczególnych latach.
Zajęcia w przedszkolach prowadzone były przez nauczycieli posiadających kwalifikacje określone 
w Ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, 1560, 1669, 2245) oraz pracownicy wspierający nauczycieli w tym zadaniu. Przedszkola funkcjonują przez 10 h dziennie od godziny 7:00 do 17:00. Przez 5 godzin dziennie (od godziny 8.00 do 13.00) w trakcie których realizowana jest podstawowa programowa opieka jest bezpłatna. Za każdą dodatkową godzinę powyżej 5 godzin pobierana jest opłata zgodna z uchwałą Rady Miasta Gdańska, która wynosi 1 zł za godzinę.
Dzieci miały zapewnione 3 dzienne posiłki dostosowane do wieku dzieci, uwzględniające występowanie u dzieci alergii pokarmowych.
W przedszkolach prowadzone były zajęcia dodatkowe takie jak: rytmika, gimnastyka korekcyjna, wyjazd do kina, spotkania rodzinne w formie festynów czy akcji organizowanych z udziałem rodziców.
Oferowana była także pomoc logopedy oraz konsultacje z psychologiem, w tym konsultacje przeznaczone dla rodziców dotyczące metod wychowawczych, pracy z dzieckiem, pojawiających się trudności itp.
Koszt związany z uczęszczaniem dziecka do przedszkola:

Zadanie 3 Wyrównywanie szans edukacyjnych.
W ramach zadania przewidziano w projekcie zajęcia z logopedą oraz zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy dzieci, zarówno w 4 nowoutworzonych placówkach jak również w już istniejących placówkach przedszkolnych, tj. w przedszkolu „Pozytywka” w Gdańsku, w przedszkolu „Małe Morze” w Pucku oraz w przedszkolu „ Radosna przystań” w Swarzewie.

Zadanie 4 Rozwój kompetencji kluczowych.
W ramach zadania realizowane było następujące wsparcie:
a. zajęcia z języka angielskiego w nowoutworzonych palcówkach oraz w już istniejących;
b. zajęcia rozwijające kompetencje matematyczne i naukowo-techniczne w nowoutworzonych palcówkach oraz w już istniejących (wyjazdy do Centrum Hewelianum/Eksperyment Gdynia/Edu Park);
c. zajęcia rozwijające kompetencje społeczne – edukacyjny projekt obywatelski, prowadzone 
w nowoutworzonych palcówkach oraz w już istniejących. Zajęcia realizowane przez Partnera projektu –  Miasto Gdańsk;
d. szkolenie nauczycieli zatrudnionych w 4 nowoutworzonych palcówkach oraz w istniejących palcówkach w Gdańsku, Pucku i Swarzewie, z zakresu wprowadzania elementów nauki programowania w przedszkolach.

Zadanie 5 Doskonalenie zawodowe nauczycieli.
Zadanie realizowane jest przez Partnera projektu – Uniwersytet Gdański.
Działania realizowane w projekcie:
a. nadzór merytoryczny – wizyty w przedszkolach, konsultacje z nauczycielami;
b. Pakiet szkoleń dla nauczycieli – średnio 48 godzin na kwartał;
c. Sieć współpracy i samokształcenia (koordynowanie sieci, prowadzenie platformy);
d. Studia podyplomowe dla 4 nauczycieli;
e. Zakup materiałów dydaktycznych do szkoleń dla nauczycieli.

Zadanie 6 Wsparcie rodziców/opiekunów prawnych.
W ramach zadania przewidziano w projekcie wsparcie psychologa w zakresie konsultacji z rodzicami oraz zajęć dla dzieci w nowoutworzonych przedszkolach w 2018r. oraz w istniejących przedszkolach 
w roku szkolnym 2018/2019. Wsparcie rodziców/ opiekunów prawnych obejmie realizację programu w zakresie podnoszenia świadomości wpływu edukacji przedszkolnej na rozwój dziecka i wspierania rodziców w zakresie jak najlepszego wykorzystania okresu przedszkolnego dla rozwoju dziecka.