Pozytywny żłobek przy Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku

Fundacja Pozytywne Inicjatywy otrzymała dofinansowanie w kwocie 1 350 020,58 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn. „Pozytywny żłobek przy Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 5.3 Opieka nad dziećmi do lat 3. Całkowita wartość projektu łącznie z wkładem własnym wynosi 1 588 259,50 zł.

Celem projektu jest zwiększenie i utrzymanie zatrudnienia osób opiekujących się dziećmi do lat 3, realizowane w postaci rozwiązań ułatwiających tym osobom wejście lub powrót na rynek pracy, oraz zwiększających szanse utrzymania pracy.