Pozytywne Inicjatywy – Edukacja Sp. z o.o. wraz z Partnerami Powiatem Puckim, Gminą Miasta Puck, Gminą Krokowa, Gminą Władysławowo, Gminą Puck realizują projekt nr RPPM.10.03.01-22-0099/16-00 pn. „Słoneczne Szkoły Powiatu Puckiego, Powiatu Gdańskiego i Gdańska”.

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa energetycznego oraz zwiększenie  wykorzystania potencjału OZE na terenie powiatów puckiego, gdańskiego oraz miasta Gdańska, co przyczyni się m.in. do ograniczenia emisji szkodliwych substancji do środowiska.

Poprawa bezpieczeństwa energetycznego i zwiększenia wykorzystania potencjału OZE korzystnie wpłyną na stan środowiska naturalnego poprzez redukcję zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do atmosfery, w tym CO2 o 601 ton. Obiekty użyteczności publicznej – szkoły, przedszkola i żłobek, na których zlokalizowane zostaną nowe instalacje fotowoltaiczne nie produkują obecnie energii z OZE. Planowana do produkcji energia wykorzystywana będzie na potrzeby własne. Na ww. obszarze brakuje systemowych działań edukacyjnych dotyczących wykorzystania OZE, w tym z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań.

Wartość kosztów kwalifikowalnych projektu: 4 437 154,73 zł.

Dofinansowanie projektu z UE:  3 558 760,48 zł.