Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe wykonawca usługi sprzątania w żłobku w Krakowie, przy ul. Wysłouchów 22a/2

ZAPYTANIE OFERTOWE Rozeznanie rynku  z dnia 22.07.2019 Fundacja Pozytywne Inicjatywy w związku z  poszukiwaniem wykonawcy usługi sprzątania w żłobku w Krakowie, przy ul. Wysłouchów 22a/2, w celu rozeznania rynku zaprasza do złożenia oferty cenowej wg. specyfikacji zawartej w niniejszym zapytaniu.  Rozeznanie rynku prowadzone zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Zamówienie w ramach projektu nr RPMP.08.05.00-12-0222/16-00 pt. „Pozytywne żłobki w Małopolsce” stanowiące przedmiot niniejszego postępowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Oś priorytetowa: VIII. Rynek pracy Działanie: 8.5. Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z życiem prywatnym Nazwa zamawiającego Fundacja Pozytywne Inicjatywy ul. Przebendowskiego 12 84-100 Puck NIP: 5871698532 REGON: 221581359 Termin składania ofert 26 lipca 2019 roku Miejsce i sposób składania ofert W formie elektronicznej w postaci podpisanego skanu na adres m.tomaszewska@pozytywneinicjatywy.pl Osoba do kontaktu oraz nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia Małgorzata Tomaszewska tel. +48

Pokaż więcej →

Zlecenie usługi szkoleniowej, kurs „Rejestratorka medyczna z obsługą programu Serum” 100...

Na potrzeby projektu pn: „System aktywizacji społeczno-zawodowej w powiecie puckim – AKTYWATOR” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej 6 Integracja, Działanie 6.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 6.1.1 Aktywizacja społeczno- zawodowa – mechanizm ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, zlecono zamówienie usługi przeprowadzenia kursu zewnętrznego „Rejestratorka medyczna z obsługą programu Serum” 100 godzin zegarowych dla uczestników projektu zgodnie z zadaniami w projekcie. Trener przeprowadzi zajęcia grupowe (ok. 6 osób) dla uczestników projektu w ramach zadania: Zadanie 2. Poz. 10 Szkolenia/kursy zewnętrzne zakończone egzaminem, podnoszące kwalifikacje zawodowe – 100 godzin zegarowych. Uczestnikami w projekcie są osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, bezrobotne, bierne zawodowo, w tym osoby niepełnosprawne. Zapytanie ofertowe: userfiles/Zapytanie ofertowe Rrejestratorka medyczna zobsługą programu Serum 13_12_2018.pdf W związku z zapytaniem ofertowym z dnia 13.12.2018r. wpłynęły 2 oferty. W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego wyłoniono firmę O.K. Ośrodek Kursów, ul. Sobieskiego 217, 84-200 Wejherowo, oferującą cenę za szkolenie zawodowe w kwocie: 10900,00 zł userfiles/protokół wyboru oferty_Rejestratorka medyczna.pdf

Pokaż więcej →